Błędy poznawcze — czym są i dlaczego musisz o nich wiedzieć?

Błędy poznawcze

Marcel Kowalkowski

13 grudnia 2023

Błędy poznawcze, często nazywane także skrzywieniami poznawczymi, są niezwykle ważnym aspektem psychologii, wpływającym na sposób, w jaki ludzie postrzegają świat i podejmują decyzje. W tym wpisie blogowym omówię, czym są błędy poznawcze, przedstawię kilka najczęstszych przykładów oraz wyjaśnię, dlaczego mają one tak duże znaczenie w procesie decyzyjnym.

Czym są błędy poznawcze?

Błędy poznawcze to systematyczne wzorce myślenia, które prowadzą do błędnych lub nieprawidłowych osądów i decyzji. Są one częścią naturalnego procesu przetwarzania informacji przez nasz mózg, który niekiedy, w celu oszczędzania energii i czasu, polega na skrótach myślowych, nazywanych heurystykami. Chociaż te skróty mogą być przydatne, często prowadzą do błędnych wniosków.

Rozszerzając temat błędów poznawczych, ważne jest zrozumienie, że są to nie tylko pojedyncze błędy w osądzie, ale często złożone procesy mentalne, które mają głębokie korzenie w sposobie, w jaki nasz mózg przetwarza informacje.

 

Głębsze zrozumienie błędów poznawczych

Na błędy poznawcze może mieć wpływ wiele czynników, przed którymi często nie jesteśmy się w stanie bronić. Oto kilka z nich:

Ewolucyjne korzenie: Wiele błędów poznawczych ma swoje korzenie w ewolucji. Nasz mózg ewoluował, aby szybko reagować na otoczenie, często kosztem dokładności. Na przykład, w dawnych czasach szybkie przypisywanie przyczyn hałasowi w krzakach mogło oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. Współczesne błędy poznawcze mogą być postrzegane jako 'boczne produkty’ tych pradawnych mechanizmów przetrwania.

Znaczenie heurystyk: Heurystyki to rodzaj mentalnych skrótów, które pozwalają nam szybko podejmować decyzje bez angażowania intensywnego procesu myślowego. Chociaż są one niezwykle przydatne w wielu sytuacjach, mogą prowadzić do systematycznych błędów. Na przykład, heurystyka dostępności sprawia, że ludzie oceniają prawdopodobieństwo zdarzeń na podstawie tego, jak łatwo mogą przypomnieć sobie podobne przypadki, co nie zawsze jest miarodajnym wskaźnikiem rzeczywistego ryzyka.

Wpływ emocji i motywacji: Nasze emocje i motywacje również odgrywają znaczącą rolę w błędach poznawczych. Na przykład, preferencja potwierdzająca występuje częściowo dlatego, że ludzie dążą do unikania dyskomfortu psychicznego (dysonansu poznawczego), który pojawia się, gdy spotykają informacje sprzeczne z ich przekonaniami. W rezultacie, ludzie często wybierają informacje, które potwierdzają ich istniejące przekonania, zamiast obiektywnie oceniać wszystkie dostępne dane.

Różnice indywidualne i kulturowe: Błędy poznawcze nie są jednakowe dla wszystkich ludzi. Indywidualne różnice w wiedzy, doświadczeniu, inteligencji emocjonalnej i innych czynnikach osobowości mogą wpływać na to, jak i kiedy te błędy występują. Ponadto, różnice kulturowe mogą wpływać na to, jakie błędy poznawcze są bardziej powszechne w różnych społeczeństwach.

Znaczenie kontekstu: Kontekst, w którym dokonujemy osądów i podejmujemy decyzje, również ma znaczenie. Na przykład, w sytuacji o wysokim stresie, ludzie mogą być bardziej skłonni do polegania na heurystykach, co zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędów poznawczych.

Najczęstsze błędy poznawcze

Efekt potwierdzenia: Tendencja do przyjmowania informacji, które potwierdzają nasze istniejące przekonania, i ignorowania tych, które je podważają.

Dostępność heurystyczna: Poleganie na najbardziej dostępnych informacjach (często najbardziej pamiętnych lub emocjonalnych) przy ocenie prawdopodobieństwa zdarzeń.

Ankeraż: Tendencja do polegania na pierwszej informacji („anchor”) podanej podczas podejmowania decyzji.

Efekt Dunninga-Krugera: Zjawisko, w którym osoby o ograniczonych umiejętnościach przeceniają swoje zdolności.

Błąd potwierdzenia przynależności do grupy: Preferowanie ludzi, pomysłów lub produktów, które pochodzą z naszej grupy społecznej.

Efekt halo: Tendencja do postrzegania wszystkich cech osoby jako pozytywnych na podstawie jednej pozytywnej cechy.

Efekt kotwiczenia: Poleganie na arbitralnie wybranych danych lub informacjach jako punkcie odniesienia dla dalszego osądu.

Błąd Atrybucji Fundamentalny: Tendencja do przypisywania cudzych działań ich charakterowi lub osobowości, ignorując wpływ czynników sytuacyjnych.

Efekt fałszywej konsensusu: Przekonanie, że inni ludzie myślą podobnie jak my, nawet gdy nie ma na to dowodów.

Efekt bańki filtracyjnej: Tendencja do otaczania się informacjami, które potwierdzają nasze przekonania, tworząc „bańkę” echo-komory.

Błąd kosztu utonięcia: Kontynuowanie działania ze względu na już poniesione koszty (czasowe, emocjonalne, finansowe), pomimo że dalsze kontynuowanie nie przynosi korzyści.

Efekt fałszywej jednoznaczności: Przekonanie, że złożone zjawiska mają jedną, prostą przyczynę.

Efekt Overconfidence: Nadmierne przekonanie o własnych zdolnościach, umiejętnościach lub dokładności ocen.

Błąd grupowego myślenia: Tendencja do podejmowania nieracjonalnych lub dysfunkcyjnych decyzji grupowych, gdy pragnienie harmonii w grupie przeważa nad realistyczną oceną alternatyw.

Efekt negatywności: Tendencja do przywiązywania większej wagi do negatywnych informacji niż pozytywnych.

Błąd optymizmu: Tendencja do przeceniania prawdopodobieństwa pozytywnych zdarzeń i niedoceniania prawdopodobieństwa negatywnych zdarzeń.

Efekt któregoś z nas: Tendencja do łagodniejszego osądzania osób, które postrzegamy jako podobne do nas samych.

Efekt wstrzymanego sądu: Tendencja do zbyt szybkiego formułowania opinii przed zbadaniem wszystkich faktów.

Błąd Gamblera: Przekonanie, że poprzednie zdarzenia mogą wpływać na prawdopodobieństwo przyszłych zdarzeń w sytuacjach losowych.

Efekt „Sunk Cost Fallacy”: Tendencja do kontynuowania projektu lub działania ze względu na wcześniej zainwestowane zasoby (czas, pieniądze, wysiłek),

Dlaczego Są Ważne w Podejmowaniu Decyzji?

Błędy poznawcze mają ogromny wpływ na proces decyzyjny, ponieważ mogą prowadzić do nieprawidłowego przetwarzania informacji, co z kolei może skutkować niewłaściwymi lub nieoptymalnymi decyzjami. W środowisku biznesowym, medycznym czy nawet w codziennych sytuacjach, te błędy mogą mieć poważne konsekwencje, od złych inwestycji po nieadekwatne leczenie medyczne.

Zerknijmy na kilka przykładów.

1. Wpływ na jakość decyzji:
Przetwarzanie Informacji: Błędy poznawcze mogą prowadzić do nieprawidłowego interpretowania lub ważenia informacji. Na przykład, efekt potwierdzenia może sprawić, że ludzie ignorują ważne informacje, które zaprzeczają ich przekonaniom, co prowadzi do niepełnych lub stronniczych decyzji.
Ocena Ryzyka i Możliwości: Błędy takie jak nadmierny optymizm lub pesymizm mogą wpływać na ocenę ryzyka i możliwości, prowadząc do decyzji, które nie są zgodne z rzeczywistymi warunkami.


2. Konsekwencje w różnych obszarach:
Biznes: W świecie biznesu, błędy poznawcze mogą prowadzić do złych decyzji inwestycyjnych, błędnej oceny rynku lub nieefektywnego zarządzania zasobami ludzkimi.
Medycyna: W medycynie mogą one prowadzić do błędów diagnostycznych lub nieadekwatnego leczenia, co może mieć bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pacjentów.
Prawo: W prawie mogą wpływać na osądy sędziów i decyzje jury, co ma dalekosiężne konsekwencje dla sprawiedliwości.


3. Wpływ na interakcje społeczne i polityczne:
Błędy poznawcze mogą prowadzić do nieporozumień, konfliktów i błędnych osądów w interakcjach społecznych.
W polityce mogą one wpływać na sposób, w jaki wyborcy oceniają kandydatów i kwestie, co ma wpływ na wyniki wyborów i politykę publiczną.


4. Długoterminowe skutki:
Niektóre decyzje, zwłaszcza te w biznesie lub polityce, mają długoterminowe konsekwencje, które mogą być trudne do odwrócenia.
Błędy poznawcze mogą prowadzić do utrwalania się nieefektywnych wzorców myślenia lub działania, które mogą być trudne do zidentyfikowania i skorygowania.


5. Znaczenie dla rozwoju osobistego:
Rozpoznanie i zrozumienie własnych błędów poznawczych jest kluczowe dla osobistego rozwoju, samowiedzy i poprawy umiejętności podejmowania decyzji.
Zdolność do krytycznego myślenia i obiektywnej oceny informacji jest cenna w wielu aspektach życia, od osobistego do zawodowego.

Błędy poznawcze są istotne w procesie decyzyjnym, ponieważ mają one wpływ na sposób, w jaki interpretujemy informacje, oceniamy opcje i dokonujemy wyborów. Ich zrozumienie i zarządzanie nimi jest kluczowe dla podejmowania bardziej świadomych, obiektywnych i efektywnych decyzji w różnych aspektach życia.

Potrzebujesz skutecznej kampanii? Nic prostszego! Dawaj do Przereklamowanej. Odwalimy takie kampanie, że Twoja konkurencja zmieni branżę!

Chcesz z nami współpracować?

W każdej chwili możesz się z nami skontaktować przez formularz lub bezpośrednio telefonicznie, bądź e-mailem. Na pytania staramy się odpowiadać w ciągu maksymalnie jednego dnia roboczego.